اعضای تیم شهرمن

مهندس محسن سمیعی

طراح و توسعه‌دهنده وب

 مهندس متین شبیهی

بخش مشاوره و بازاریابی

محمدجواد سمیعی

گرافیست

مهندس محمود بازقندی

روابط عمومی