تایید موقعیت
نزدیکترین و مرتبط ترین را انتخاب کنید.
کامل ترین حالت عنوان مکان را وارد کنید. مثال: "رستوران سنتی آسمان" به جای "رستوران آسمان"
هر نوع توضیحی در مورد این مکان که باعث شناخت بیشتر افراد می شود.
نام شهر را در ابتدای آدرس ذکر کنید. بخش های آدرس را با کاما (،) جدا کنید. مثال:
علی‌آباد کتول، خیابان امام خمینی، ...
کد پستی 10 رقمی مکان مورد نظر را بدون هیچ کاراکتر اضافه‌ای وارد نمایید.
شماره تلفن ثابت باید با کد شهر و بدون هیچ فاصله ای وارد شود.
شماره تلفن همراه باید بدون هیچ فاصله ای وارد شود.