تعویض روغنی عجم

آزادشهر، خیابان شهید رجایی، رو به روی اداره برق