جدیدترین مکان‌های ثبت شده در شهر من

بیمارستان حضرت رسول (ص)
بیمارستان حضرت رسول (ص)

بیمارستان حضرت رسول (ص)

اداره پست کلاله
اداره پست کلاله

اداره پست کلاله

جنگل پلکانی کلاله
جنگل پلکانی کلاله

جنگل پلکانی کلاله

گورستان خالد نبی
گورستان خالد نبی

گورستان خالد نبی

شهرداری کلاله
شهرداری کلاله

شهرداری کلاله

فرمانداری کلاله
فرمانداری کلاله

فرمانداری کلاله