بیمارستان پانزده خرداد
بیمارستان پانزده خرداد

بیمارستان دولتی