ساختمان مهر

مجتمع مسکونی مهر

مجتمع مسکونی مهر
تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، کوچه جام، پلاک ۱، واحد 4 غربی
رحیم رهبرنوحی
۱4۳575۳۱۱7

مکان‌های مشابه