بیمارستان پانزده خرداد

بیمارستان دولتی

بیمارستان دولتی
تهران، خیابان عضدی

مکان‌های مشابه